7-Meslek Hastalığının Bildirilmesi ve Bildirim Süresi

Meslek hastalığının bildirilmesi ve bildirim süresi ile ilgili düzenleme 5510 sayılı Kanunun 14 üncü ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 40, yeni 36 ncı maddesinde yer almaktadır. Buna göre;

Meslek hastalığının;

a-4/a ile 5 inci madde kapsamında bulunan (haklarında bazı sigorta kolları uygulanan) sigortalılar bakımından, meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalı veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından,

b-4/b bendi kapsamındaki sigortalı bakımından kendisi tarafından,

c-4/c kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan ve meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalıların kendileri veya bu durum kendisine bildirilen işverenleri tarafından,,

bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç iş günü içinde Kuruma bildirilmesi gerekir.

Bildirim işlemi Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ek-7’de yer alan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile ve e-sigorta üzerinden Kuruma bildirilir veya doğrudan ya da posta yoluyla ilgili üniteye gönderilir.

Bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverenden veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıdan, Kurumca bu olayla ilgili yapılmış bulunan tedavi giderleri, yol gideri, gündelik, refakatçi giderleri ve diğer harcamalar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödeneği tahsil edilir.

Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir.