Meslek hastalıkları hastanelerine kişi nasıl gönderilecek?

Bu hastanelerin görev ve yetkileri ile ilgili yönetmelik nedeniyle kişi diğer sigorta hastanelerinde olduğu gibi bir vizite kağıdı ile bu hastanelere doğrudan başvuramamaktadır. Kuşkulanılan kişi ya en yakın SSK sağlık kuruluşuna ya da Sigorta Müdürlüğü’ne silikosis (ya da diğer meslek hastalıkları) ön tanısı ile gönderilecek ve bu kuruluşlar da kişiyi meslek hastalıkları hastanelerine sevk edeceklerdir. Şunu belirtmek gerekir ki bürokratik engeller nedeniyle en iyi yol kişinin kendisinde meslek hastalığı olduğunun düşünüldüğünü yazan bir dilekçe ile bölgesindeki sigorta müdürlüğüne başvurmasıdır. Çünkü kişi SSK sağlık kuruluşlarından sevk edildiğinde kendisinde silikosis klinik ve radyolojik olarak saptansa bile meslek hastalıkları hastaneleri kişinin iş koşullarının ve sürelerinin saptanması için ilgili sigorta müdürlüğünden iş yeri müfettiş inceleme raporu isteyecek ve bu da tanıyı geciktirecektir. Açıklanması gereken bir kavram da "maluliyet". İşyeri koşullarından ortaya çıkan hastalıklar SSK’nın altı ayrı sigortacılık kolundan biri olan "iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası" kolu tarafından tazmin edilir. Burada tanı konulduğunda kişide "Meslekte Kazanma Gücü Azalma Oranı" (kısmi, tam maluliyet) %10 ve üzerinde ise kişi o oranda "sürekli iş göremezlik geliri" almaya hak kazanır, inceleme ve tedavisi bu sigorta kolu kanalıyla yapılır (hastalık sigortası primi sigortalının kendisinin ödediği bir primdir, genel hastalıklarda bundan karşılanır; ama iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi dünyada olduğu gibi ülkemizde de işin risk durumuna göre işverence karşılanır). SSK yaptığı incelemelerde işvereni kusurlu bulursa yaptığı tüm harcamaları işverenden eski deyimle rüc'u eder yani mahkemeler yoluyla geri alır. Ayrıca kendisinde silikosis ya da başka bir meslek hastalığı saptanan kişi iş mahkemelerine baş vurarak tazminat isteminde bulunur. Bunlardan söz edilmesinin nedeni hekim olarak olabilecek suistimallere alet edilmememiz açısından fikir bildirme aşamasında kaldığımızda bilgimizin olmasının gerektiğidir.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği