6-İş Kazasının Bildirilmesi ve Bildirim Süresi

İş kazasının bildirilmesi ve bildirim süresi ile ilgili düzenleme 5510 sayılı Kanunun 13 üncü ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 38, yeni 35 inci maddesinde yer almaktadır. Buna göre;

İş Kazası;

a-4/a bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan (haklarında bazı sigorta kolları uygulanan) sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,

b-4/b kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde,

c-4/c kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalıların iş kazası geçirmesi halinde, kendileri veya işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da en geç üç iş günü içinde,

bildirilmesi gerekir.

Bildirim süreleri işgünü olarak belirlendiğinden, cumartesi, pazar ile ulusal bayram ve genel tatil günleri hesaba katılmaz, bu günlere rasgelen günleri takip eden günden itibaren üç günün hesabına devam edilir.

Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir.

İş kazasının Kuruma bildirimi Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ek-7'de bulunan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile yapılır. İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre e-sigorta ile Kuruma bildirir veya doğrudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye gönderilebilir. Adi posta veya kargo ile yapılan bildirimlerde Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde de postaya veriliş tarihi esas alınır.

4/b kapsamındaki sigortalıların bildirim yapmaya engel durumlarını hekim raporu ile veya mücbir sebep olayını belgelemeleri şarttır.

4/a kapsamındaki sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri hâlinde, iş kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak durumlarda, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç iş günüdür.

Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının (ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin) iş kazası geçirmesi hâlinde ise işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhâl, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir. Belirtilen üç günlük bildirim süresi, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi hâlinde iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

4/b kapsamındaki sigortalılar için de yabancı ülkelerde meydana gelen iş kazasının üç iş günlük bildirim süresi içinde bildirilmesi gerekmektedir. Bu üç günlük bildirim süresi, Kurumca kabul edilebilir belgelenmiş bir mazeretin olması şartıyla mazeretin ortadan kalktığı tarihten itibaren başlar.