1-İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili düzenlemeler

Yasal Düzenleme:

İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13 ila 24 üncü maddelerinde,Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 37 ila 52, yeni 35 ila 48 inci maddelerinde, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 55 inci maddesinde yer almış, yine Kanunun 25 inci ve 54 üncü maddelerinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 95, 96, 127 ve geçici 7, yeni 89, 90, 118 ve geçici 6 ncı maddelerinde konuya yer verilmiştir. Ayrıca konuya ilişkin olarak İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu İle Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği, Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ, 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) ve (B) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.