15-Malullük ve Yaşlılık Aylığı Bağlanması

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, sigortalıda % 10 veya daha fazla meslekte kazanma gücü kaybı meydana gelmiş ve sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olsa bile;

5510 sayılı Kanunun 54 ncü maddesi birinci fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eki 53, yeni 49 uncu maddesi ikinci fıkrası uyarınca; sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4/a ve 4/b kapsamındaki sigortalılar için iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malûl sayılır ve dolayısıyla bu durumdaki sigortalıya, malullük aylığı bağlanması için öngörülen prim ödeme gün sayısı ve diğer şartları yerine getirmiş olması halinde ayrıca malullük aylığı da bağlanır.

Aynı şekilde sigortalı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alıyor olsa bile, yaşlılık aylığı için ön görülen sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı, yaş ve diğer şartları yerine getirerek ayrıca yaşlılık aylığına da hak kazanmışsa, bu sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri de bağlanır.

Sigortalının ölümü halinde, ilgili maddelerde belirtilen diğer şartlar da tutuyorsa hak sahipleri de yukarıdaki aynı haklardan yararlanır.

Ancak bu durumda aşağıda belirtilen aylık ve gelirlerin birleşmesi hükmü uygulanır ve malûllük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malûllüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığının yarısı bağlanır.