4-İş Kazasının Tanımı ve Kapsamı

İş kazasının tanımı ve kapsamı 5510 sayılı Kanunun 13 üncü ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde yer almaktadır. Buna göre;

İş kazası;

a-Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi (4/a) kapsamında çalışan sigortalının;

• İşyerinde bulunduğu sırada,

• İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,

• Görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

• Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatına tabi olup olmadığına bakılmaksızın yine bu mevzuatta belirtilen sürelerde çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

• İşverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

b-Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi (4/b) kapsamında çalışan sigortalının ise;

• İşyerinde bulunduğu sırada,

• Yürütmekte olduğu iş nedeniyle işyeri dışında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.